» پزشکان » آسیب شناسی بالینی و تشریحی

bahadori

آقای دکتر مسلم بهادری

تخصص: آسیب شناسی بالینی و تشریحی

آدرس مطب: بیمارستان آریا

شماره تماس: 88967181