اعضای هیئت مدیره بیمارستان آریا

دکتر محمد برادران جمیلی
دکتر شهین غفاری
دکتر احمد صادقی
 
رئیس هیئت مدیره
 آقای دکتر محمد برادران جمیلی

 

دکتر گنجه

 

عضو اصلی هیئت مدیره

آقای دکتر فرامرز گنجه ء

 
مدیرعامل
خانم دکتر شهین غفاری
 
نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر احمد صادقی