اعضای هیئت مدیره بیمارستان آریا

 
 
 
 رئیس هیئت مدیره

 

احمد خدابنده لو

 

 

 

 
 مدیرعامل

 

  ارسلان خدابنده لو 

 

 

 اعضای اصلی هیئت مدیره

 

 اردلان خدابنده لو

  منا گودرزی فرد

  سیده فاطمه گسگری

 

 نایب رئیس هیئت مدیره

 

 اشکان خدابنده لو