» معرفی بیمارستان » ذینفعان بیمارستان آریا

ذینفعان بیمارستان آریا

ذینفعان درونی

ذینفعان بیرونی

نام سازمان/فرد

انتظارات و پیشنهادات

نام سازمان/فرد

انتظارات و پیشنهادات

کارکنان

پرداخت بموقع حقوق و مزایا

گسترش خدمات رفاهی

برقراری سیستم تشویق و تنبیه

حفظ حرمت و کرامت پرسنل

ارائه آموزش های اثربخش

رعایت استانداردهای کاری

حمایت مدیران

مشارکت در تصمیم گیری

محیط کاری مناسب و شاداب

بیماران و مراجعین

خدمات با کیفیت و ایمن

آموزش و اطلاع رسانی مناسب و دقیق

رعایت احترام و راز داری وحریم خصوصی

ارائه اطلاعات در خصوص بیماری و روند درمان

رعایت حقوق آنها و رسیدگی به شکایات

تجهیزات و امکانات مناسب تشخیصی و درمانی

نیروهای متخصص و متعهد

تامین امور رفاهی و تسهیلاتی مناسب

هزینه مناسب خدمات

محیط تمیز و بهداشتی

هیئت مدیره

اجرای تصمیمات و خط مشی های مصوب

توجه به امور کارکنان و ارباب رجوع

خانواده مراجعین

اطلاع رسانی در خصوص درمان بیمار

ارائه خدمات بموقع و مناسب

تکریم بیمار و همراه

مدیران واحدها

ثبات مدیریتی

ارائه آموزشهای لازم

تفویض اختیار

تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز

هماهنگی در مسائل مربوطه

وزارت بهداشت

ارائه خدمات تشخیصی درمانی و آموزشی کیفی

احترام و رعایت حقوق بیمار

پاسخگویی

اجرای دقیق پروتکلهای درمانی و دستورالعمل ها

مدیریت مناسب و استفاده بهینه از امکانات ارائه اطلاعات و گزارشات مورد نیاز

سازمان های بیمه

ارسال به موقع پرونده ها

تناسب اقدامات درمانی ارائه شده بااقدامات ثبت شده

رعایت قوانین و مقررات بیمه ای و مالی

تهیه کنندگان

پرداخت به موقع هزینه ها

پزشکی قانونی

همکاری جهت پاسخگویی به درخواست ها و نامه ها

رسانه ها

همکاری و اطلاع رسانی

همسایه ها

رعایت سکوت و بهداشت محیط