ارزش های بیمارستان آریا

 
  •        مهربانی و دلسوزی
  •       بیمار محوری و مشتری نوازی
  •       خدمت خالصانه
  •       اخلاق حرفه ای
  •       فرهنگ کیفیت و ایمنی
  •       دانش مداری
  •       فرآیند نگری